در حال انتقال به آدرس درخواستی

"بانک بابک زنجانی به تائید سه وزیر رسیده بود"