در حال انتقال به آدرس درخواستی

گنجور » مولوی » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش 60 - تمثیل تلقین شیخ مریدان را و پیغامبر امت را...