در حال انتقال به آدرس درخواستی

در انتخابات 88 می گفتند ما نمی خواستیم در مناظرات اسم ببریم، اما امام زمان الهام کرد / رحیمی گفت،...