در حال انتقال به آدرس درخواستی

حجاج را درحالیکه زنده بودند، با لیفتراک به داخل سردخانه‌ها ...