در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - افزایش شاخص بورس فوتسی 100 لندن همزمان با جهش قیمت نفت خام برنت