در حال انتقال به آدرس درخواستی

آیا زمان آن فرا رسیده که آمریکا، عربستان را رها کند و بسوی ایران بیاید؟