در حال انتقال به آدرس درخواستی

مقدمات خرید بوئینگ فراهم شد/آمریکا مجوز فروش هواپیمای مسافربری به ایران را صادر کرد