در حال انتقال به آدرس درخواستی

مشارکت روسیه در ساخت 1000 کیلومتر راه‌آهن به ارزش 500 میلیون دلار