در حال انتقال به آدرس درخواستی

فارس گزارش می‌دهد پرتاب چهارمین تیر دولت در تاریکی؛ افزایش سرمایه‌ بانک‌ها از محل تسعیر رقم می‌خورد؟