در حال انتقال به آدرس درخواستی

تاکید مدیران عالی ذوب آهن اصفهان و شرکت آلمانی کوتنر بر اتمام به موقع پروژه تولید ریل