در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - صرفه جويي درمصرف سوخت از مزيت هاي طرح نوسازي 65هزاركاميون فرسوده است