در حال انتقال به آدرس درخواستی

آغاز مهاجرت پول ها از بانک به بورس/ به تداوم رشد شاخص امیدوار باشیم؟