در حال انتقال به آدرس درخواستی

بازار گرمی رئیس جدید سایپا با اعلام دلیل استقبال از سهام و وضعیت آینده