در حال انتقال به آدرس درخواستی

بدهی های سنگین، هزینه ندانم کاری دولت قبلی برای دولت فعلی است