در حال انتقال به آدرس درخواستی

روسیه هم حمله به سفارت عربستان را محکوم کرد