در حال انتقال به آدرس درخواستی

بی اعتنایی سهامداران حقوقی به وقایع سیاسی/ علت عدم واکنش بازار به تصویب جزئیات برجام