در حال انتقال به آدرس درخواستی

مراکز فناوری نفت ایران و نروژ تفاهمنامه همکاری امضا می کنند