در حال انتقال به آدرس درخواستی

تردیدافکنی بی مورد در اتصال سوییفت، ارزش سهام بانک ها را کاهش داد