در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر صنعت: منتقدان حق دارند؛چهره‌ خودروسازی را تغییر می دهیم تا همه افتخار کنند