در حال انتقال به آدرس درخواستی

گفتگوی رادیوسهام با مدیرمالی پالایش نفت شیراز در خصوص وضعیت فعلی