در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - آمانو عدم هرگونه انحراف در فعالیت های هسته ای ایران را تایید کرد