در حال انتقال به آدرس درخواستی

آیت الله جوادی آملی: نه دست ببوسید، نه بگذارید کسی دستتان را ببوسد