در حال انتقال به آدرس درخواستی

ظریف برای توضیح درباره دست دادن با اوباما به مجلس می رود