در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر صنعت در پاسخ به فارس: واحدهای نساجی‌ واگذار شده به دولتی‌ها را احیا می‌کنیم/ نوسازی صنعت نساجی...