در حال انتقال به آدرس درخواستی

پالایشگاه "نقره داغ کن" هم گل گاشت و زیان را به سود تبدیل کرد