در حال انتقال به آدرس درخواستی

روایت دعایی از نصایح انتخاباتی امام؛ در تبلیغات دروغ نگویید