در حال انتقال به آدرس درخواستی

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد نوسازی 65 هزار کامیون فرسوده در کشور