در حال انتقال به آدرس درخواستی

روند معاملات در آخرین روز معاملاتی هفته چگونه خواهد بود؟