در حال انتقال به آدرس درخواستی

«شیخ حشر» آدم بزرگ و شخصیتی سیاسی است؛ نمی توانم به او بگویم در دادگاه ایران حضور پیدا کند / حکم...