در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر نیرو خبر داد 8000 میلیارد تومان پروژه آب و فاضلاب توسط بخش خصوصی اجرا شد/ امضای قرارداد 22...