در حال انتقال به آدرس درخواستی

قانونگذار ارشد کنگره خبر داد: مجلس نمایندگان آمریکا برای تحریم‌های جدید علیه ایران رأی‌گیری می‌کند