در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - ایران و فرانسه در بخش ریلی، هوایی و بنادر همكاری می كنند/امضای 2موافقتنامه