در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - کارهای رآکتور اراک پایان یافت/ اقدامات عملی دو طرف انجام شده است