در حال انتقال به آدرس درخواستی

رييس جمهور سوييس: با ديدن محک فهميدم انسان‌دوستي در ايران يك فرهنگ است