در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - دیپلمات: ایران با احیای جاده ابریشم به قطب تجاری منطقه بدل خواهد شد