در حال انتقال به آدرس درخواستی

نخستين قرارداد باي بك ايراني براي احداث نيروگاه در منطقه صنايع و معادن خليج فارس امضا شد . -...