در حال انتقال به آدرس درخواستی

اوباما راه فروش هواپیما به ایران را باز کرد