در حال انتقال به آدرس درخواستی

الف - خریداران علاوه بر 20 درصد مبلغ خودرو چه مقداری باید بپردازند؟