در حال انتقال به آدرس درخواستی

ادامه روند نزولی بازار و واکنش منفی بورس با افت قیمت های جهانی