در حال انتقال به آدرس درخواستی

عربستان پیشنهاد میانجیگری روسیه را رد کرد