در حال انتقال به آدرس درخواستی

مشاور عالی رئیس جمهورعملکرد گروه سایپا را موفق و قابل تقدیر ارزیابی کرد