در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - روحانی: تهران و برلین راه گسترش روابط همه جانبه را گشوده اند