در حال انتقال به آدرس درخواستی

الف - برچیده شدن بیش از 4500 سانتریفیوژ از فردو و نطنز/افزایش 460 کیلوگرمی ذخایر اورانیوم