در حال انتقال به آدرس درخواستی

اتحادیه اروپا همه تحریمهای مرتبط با برنامه هسته ای ایران را لغو کرد