در حال انتقال به آدرس درخواستی

«ح.ف.ه»: مرتضوی گفت برای فروش شرکت‌های تأمین اجتماعی از احمدی‌نژاد مجوز گرفته است