در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر نفت خبر داد افزایش تولید 12 میلیون لیتر بنزین یورو 4 تا نیمه اول سال آینده