در حال انتقال به آدرس درخواستی

شاخص بورس همچنان ناتوان در حفظ خط صعود و نمایان گر واقعیت ها