در حال انتقال به آدرس درخواستی

زاکانی در مخالفت با کلیات طرح برجام: طرح اخیر برجام شبیه بیانیه سیاسی است/مملکت نیاز به ضدیت با هم...