در حال انتقال به آدرس درخواستی

امروز با حضور سیف «کنفرانس یورومانی» در لندن مشکلات بانکی ایران را بررسی می‌کند