در حال انتقال به آدرس درخواستی

قیمت نفت حداقل 65 دلار باید باشد